Doktorske studije upis

Raspisujemo Konkurs za upis na Doktorske studije iz Likovnih umetnosti.

Kontakt: 011/220 30 23, 011/220 30 90, 011/ 220 3036.

 

Na osnovu člana 83. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik RS, broj 76/05, 97/08 i 44/10), člana 115. Statuta Megatrend univerziteta i Odluke Senata Univerziteta

 

FAKULTET ZA UMETNOST I DIZAJN – BEOGRAD


Naziv studijskog programa: Doktorske studije – likovna umetnost
Naučni naziv: Doktor umetnosti – likovne umetnosti
Obim studija: 180 ESPB

USLOVI UPISA:


- ostvarenih 300 ESPB na prethodnim nivoima studija;
Dokumenta potrebna za upis:
-    overena fotokopija diplome studija I i II stepena,
-    izvod iz matične knjige rođenih,
-    dve fotografije za indeks,
-    biografija.
Za prijavu na konkurs  Fakulteta za umetnost i dizajn potrebno je dostaviti dodatnu dokumentaciju:
-    motivaciono pismo
-    umetničke radove , koji pokazuju kandidatovu sklonost za doktorske studije
-    dokaz o znanju jednog svetskog jezika
-    potvrda o ekvivalenciji ostvarenog studijskog programa potpisana od strane dekana fakulteta.

BEOGRAD                                         
Goce Delčeva 8                                                
011 220 30 36

DOKTORSKE STUDIJE LIKOVNIH UMETNOSTI
 
Doktorske studije na Fakultetu za umetnost i dizajn su  iz oblasti likovne umetnosti, traju 3 godine (6 semestara),  sa završnim doktorskim, umetničkim radom i sakuplјenih 180 ESPB.
Studije podrazumevaju obavezne i izborne predmete.

Obavezni predmeti su: Poetike umetnosti 20. veka 1 i 2, Izlagački prostori, Epistemologija umetnosti 1 i 2, Metod i pristup. Teorija umetnosti,

Izborni predmeti: Umetnicki rad, Slikarstvo, Vajarstvo, Teorija umetnosti, Teorija umetnosti i Nove slikarske tehnike.


 
Na studijama postoji odgovarajući balans između teorijskih i umetničkih predmeta. Cilј pohađanja praktičnih i teorijskih predmeta pruža doktorantu sticanje vrhunskih kompetencija u poznavanju i vladanju njihovim sdržajima i doprinose znanju, razumevanju i veštinama u razvoju likovne oblasti.
 
Doktorska disertacija ima teorijski i praktičan deo (umetnički projekat).
 
Prijava doktorske teze sadrži: naslov teze, cilјeve teze, metodologiju primenjenu u radu na tezi, navedene potencijalne studije slučaja, spisak literature i vebografiju.
Teza se piše u petom i šestom semestru doktorskih studija. Na kraju petog i šestog semestra student podnosi pisani izveštaj o izvedenim istraživanjima i realizaciji doktorskog umetničkog projekta i pisane teze.
 
Studijski istrivački rad u petom semestru donosi 10, a priprema i izrada disertacije 20 ESPB. Studijski istrivački rad u šestom semestru donosi 10, izrada i odbrana doktorata u šestom semestru donosi 20 ESPB-a.
Student brani tezu kada je stekao 160 ESPB-a.
Odbrana teze i umetnički projekat donose 20 ESPB-a, čime student stiče svih 180 ESPB-a sa doktorskih studija
 
Doktorska teza mora da bude u korelaciji sa umetničkim projektom. Koncepcija teze, metodologija istraživačkog rada i stvaralački proces moraju biti dokumentovani u trajnoj reproduktivnoj formi, na način koji je razumlјiv stručnjacima u odgovarajućoj umetničkoj oblasti. Doktorska teza mora potvrditi kandidatovu sposobnost korišćenja i razumevanje odgovarajućih istraživačkih metoda i dati tumačenje doktorskog umetničkog projekta u teorijskom, istorijskom i kritičkom kontekstu.


Umetnički projekt, kao deo doktorske disertacije, mora biti validno, originalno autorsko umetničko delo visokog kvaliteta. Student bira mentora shodno predmetu svog interesovanja i može da radi praktičan deo doktorske disertacije iz jedne od tri ponuđene oblasti likovne umetnosti: slikarstva, slikarstvo prostora ili umetnosti scene. Student započinje umetnički projekat već na prvoj godini doktorskih studija i zajedno sa mentorom i profesorima umetničkih (praktičnih) predmeta postupno realizuje svoj projekat.


Umetnički projekt, zajedno sa pisanom tezom, predstavlјa doprinos znanju i razumevanju u okviru polјa umetničkog istraživanja. Umetnički projekat treba da pokaže kandidatovo visoko vladanje odgovarajućom umetničkom tehnikom i mora biti vredno javnog izvođenja.
Umetnički projekat mora biti i javno prezentovan. Obavezna je usmena odbrana umetničkog projekta i pisane teze.

Dodatne informacije